Rezerwat Dziektarzewo utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 62 poz. 290, z dnia 11 września 1964 r. Według zarządzenia: ”…Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Dziektarzewo” obszar lasu o powierzchni 5,35 ha, stanowiący według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1959-1968 r. oddział 24b w Leśnictwie Dziektarzewo Nadleśnictwa Płońsk…”, „…Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu pochodzenia naturalnego o wybitnych walorach krajobrazowych, położonego na skarpie rzeki Wkry…”

Aktualną podstawę funkcjonowania rezerwatu określa Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 269/6860 z 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.

Mapa rezerwatu Dziektarzewo

Powierzchnia rezerwatu wynosi 5,35 ha i jest zgodna z powierzchnią podaną w akcie powołującym rezerwat. W skład rezerwatu wchodzą wydzielenia leśne: 24c,d,f. Rezerwat Dziektarzewo nie posiada aktualnego planu ochrony. Ostatnie opracowanie, sporządzone na lata 1992-2011straciło moc w związku ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody. Rezerwat Dziektarzewo, wg kryteriów rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody można zaklasyfikować jako: Typ: Leśny (L)

  • Podtyp ze względu na dominujący przedmiot ochrony: krajobrazów (PKr), krajobrazów naturalnych (kn).
  • Podtyp ze względu na główny typ ekosystemu: leśny i borowy (EL) lasów nizinnych (lni)

Rezerwat obejmuje stromo nachyloną południową skarpę rzeki Wkry oraz przyległy do niej wąski pas lasu. Rosną tu głównie drzewostany dwupiętrowe z sosną, lipą i brzozą w wieku 90-150 lat w górnym piętrze oraz lipą, grabem, dębem w dolnym. Są to siedliska lasów grądowych z zespołu Tilio-Carpinetum. Niewielki fragment w części południowej wydz. 24d zajmuje zbiorowisko boru mieszanego Querco-Pinetum. Z ciekawszych roślin naczyniowych występują tu ściśle chronione: przylaszczka pospolita, kruszczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna. Chronione częściowo rośliny występujące w rezerwacie to: kalina koralowa, kruszyna pospolita, konwalia majowa. W rezerwacie notowano m.in. występowanie wydry, myszołowa, krogulca, puszczyka, rzekotki drzewnej, padalca, jaszczurki zwinki, biegaczy.

Przez rezerwat Dziektarzewo prowadzi  szlak kajakowy rzeki Wkry. Jest to jeden z najładniejszych odcinków spływu kajakowego Wkrą. Wpływając do rezerwatu człowiek ma wrażenie, jakby znalazł się w zupełnie innym miejscu. Porośnięte wcześniej trawą niskie brzegi rzeki zamieniają się w wysoką skarpę na której rosną różne gatunki drzew i roślin tworząc swego rodzaju tunel nad przepływającą rzeką. W upalne dni drzewa dają przyjemny cień i pozwalają schować się przed gorącymi promieniami słońca. Prawdziwą atrakcją dla kajakarzy stają się powalone w nurt rzeki konary drzew, które trzeba co kilkadziesiąt metrów omijać raz z prawej, a raz z lewej strony.

Aby przepłynąć ten ciekawy odcinek rzeki należy wcześniej zarezerwować sobie kajaki w naszej wypożyczalni. Rezerwat Dziektarzewo ujęty jest w naszej ofercie spływów kajakowych na odcinku od Glinojecka do Dziektarzewa. Cała trasa liczy niespełna 15 kilometrów, które można pokonać w czasie od 3 do 5 godzin.